Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

АКАДЕМИЧНО ИЗДАТЕЛСТВО "ЦЕНОВ"

Начало Книги Аграрна статистика

Аграрна статистика

Автори: Поля Ангелова

Издател: Академично издателство "Ценов"

Тип: pdf

ДРМ защита: Да

Демо: преглед

Портфолио: преглед

 

Купи

10.82 лв.

  • Информация
  • Съдържание
  • Автори

Аграрната статистика, наричана още земеделска и селскостопанска статистика, е основен раздел на статистическата наука и практика. Значимостта й се определя от важната й роля за управлението на селското стопанство – традиционен отрасъл, не веднъж извеждал страната от стопанска криза и утвърдил позициите на страната като селскостопански износител в международния стокообмен. Аграрната статистика дава количествена характеристика на явленията и процесите, протичащи в селското стопанство, на специфичните особености, които се отнасят както до стопанските субекти, така и до производствената дейност, осъществявана от тях. 

Учебникът „Аграрна статистика” е предназначен за студентите от специалност „Бизнес статистика и анализи“ в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, които изучават едноименната дисциплина, и е написан в съответствие с утвърдената учебна програма. При разработването на учебното съдържание авторът се е ръководил от убеждението, че усвояването на приложните аспекти на статистиката в областта на селското стопанство е особено важен елемент от общата икономи- ческа подготовка на студентите. 

Целта на обучението по аграрна статистика е студентите да получат знания за организацията, обхвата и съдържанието на агро-статистическата информация, за системата от показатели за характеризиране на явленията и процесите в  земеделието, както и за възможностите на статистическите методи при установяването и измерването на протичащите в отрасъла закономерности. 

Учебникът може да се ползва от студенти от други икономически специалности, докторанти, както и от всички, интересуващи се от организацията на статистическите наблюдения и приложението на статистическите методи в аграрния сектор. 


Предговор 

Тема първа. Въведение в аграрната статистика Въведение в учебната тема 1. Теоретични и методологични основи на аграрната статистика 2. Задачи на аграрната статистика 3. Исторически преглед на развитието на аграрната статистика в България Въпроси и задачи за самоподготовка 

Тема втора. Организация на статистическите наблюдения в селското стопанство Въведение в учебната тема 1. Обща характеристика на статистическите наблюдения в селското стопанство 2. Пълни преброявания на земеделските стопанства 3. Европейски анкети за структурата на земеделските стопанства 4. Текущи наблюдения в селското стопанство Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема трета. Статистическо изучаване на земята и земеползването Въведение в учебната тема 1. Методология и организация на наблюдението за заетостта и използването на територията на страната 1.1. Модел и обем на извадката 1.2. Инструментариум за набиране на информацията 1.3. Номенклатури на БАНСИК 2. Статистическо изучаване на размера и състава на поземлените ресурси 2.1. Категории земеделски земи 2.2. Статистически анализ на структурата на поземлените ресурси 3. Статистически показатели за посевните площи Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема четвърта. Статистическо изучаване на растениевъдството Въведение в учебната тема 1. Методология и организация на наблюдението на площите, производството и добивите от основни земеделски култури 1.1. Цел, обект и единица на наблюдението 1.2. Съдържание на въпросника 1.3. Публикации за получените резултати 2. Статистическо изучаване на средните добиви и производството 2.1. Статистическо изучаване на прогнозните добиви 2.2. Статистическо изучаване на фактическите добиви 2.3. Статистическо изучаване на стандартните добиви 2.4. Статистическо изучаване на динамиката на средните добиви 3. Статистическо изучаване на зеленчукопроизводството Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема пета. Статистическо изучаване на животновъдството Въведение в учебната тема 1. Методология и организация на наблюденията в животновъдството 1.1. Цел, обект и единица на наблюдението 1.2. Съдържание на въпросника 1.3. Публикации за получените резултати 2. Показатели за броя и състава на селскостопанските животни 2.1. Показатели за броя на животните 2.2. Показатели за състава на животните 3. Статистическо изучаване на възпроизводството на стадата 4. Показатели за изучаване продуктивността на животните 4.1. Показатели за характеризиране продуктивността при отделяемата продукция 4.2. Показатели за характеризиране на продуктивността при неотделяемата продукция Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема шеста. Статистическо изучаване на работната сила в селското стопанство Въведение в учебната тема 1. Методология и организация на наблюдението на работната сила в селското стопанство 1.1. Обща характеристика 1.2. Основни дефиниции 2. Статистическо изучаване на броя, състава и движението на работната сила 2.1. Показатели за броя на работната сила 2.2. Показатели за състава на работната сила 2.3. Показатели за движението на работната сила 3. Статистическо изучаване на работното време 4. Статистически показатели за характеризиране използването на работната сила Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема седма. Статистическо изучаване на дълготрайните материални активи Въведение в учебната тема 1. Същност на дълготрайните материални активи и задачи на статистическото изследване 2. Статистическо изучаване на размера и състава на ДМА 3. Статистическо изучаване на състоянието, движението и използването на ДМА 4. Статистическо изучаване на динамиката на показателите за характеризиране на ДМА Въпроси и задачи за самоподготовка

Тема осма. Икономически сметки за селското стопанство Въведение в учебната тема 1. Същност на икономическите сметки за селското стопанство 2. Методология на икономическите сметки за селското стопанство 3. Основни категории и показатели при разработване на икономическите сметки в селското стопанство 4. Формиране на предприемаческия доход Въпроси и задачи за самоподготовка 

Литература

Поля Ангелова

 

Необходимо е да имате потребителски акаунт за да влезете в системата


Вход

Регистрация

Успешно добавихте продукт в кошницата


Продължи с пазаруването
Виж продукти в кошницата