начало следдипломно факултативно форум анкети контакти
Нови програми
ОУБ и отчетност
Финансов и данъчно-осигурителен контрол
Регионалистика и европейска интеграция
Търговски маркетинг
Вътрешен контрол, външен и вътрешен одит
Трудово посредничество

Съдебно-счетоводни експертизи

Електронен бизнес и електронна търговия
Топ програми
Индустриален мениджмънт
Здравен мениджмънт
Финансов мениджмънт
Организация и управление на бизнеса
Отчетност, контрол и анализ на фирмената дейност
Управление на човешките ресурси
Управление на фирмената сигурност
Счетоводство и одит
Застрахователен мениджмънт
Мениджмънт на търговската дейност
МССФОФО
Кои сме ние?

Центърът за следдип- ломно и факултативно обучение(ЦСФО) е звено на Стопанска академия "Д. А. Ценов" Свищов за продължаващо обучение в сферата на икономи- ческото образование.

Какво ви предлагаме?
  • Дългосрочни индивидуални и групови специализации
  • Краткорочни интензивни курсове в областта на фирменото управление
  • Сертификационни курсове и програми по информационни технологии
  • Интензивни езикови курсове по английски, немски, френски, испански, руски, арабски и японски.
Графици за обучение
 
 
Обучение, базирано на асинхронни и синхронни web-технологии, осигуряващо ново, по-високо качество на образователните програми и курсове, както и гъвкаво, проактивно задоволяване на потребностите за перманентно обучение и квалификация в публичния и бизнес сектора.
Органиизране и провеждане на квали- фикационни курсове за придобиване на професионална квалификация в областта на стопанското управление и адми- нистрация, маркетинг и продажби, социалните дейности и компютърните технологии. http://cpo.eAcademy.bg
   
Новини
27.02.2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Инвестиране във Вашето бъдеще

На 27 февруари 2011 г. приключи изпълнението на проект BG051PO001-3.3.04-0025 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, в партньорство с „Инфогард – Стефан Недков”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Република България. Проектът беше с обща продължителност от 18 месеца и в размер на 181655,06 лв.

Основната цел на проекта беше да се подпомогнат докторантите и младите учени на Стопанска академия „Д. Ценов” при разработването на научни трудове чрез развитие на компетенции за провеждане на самостоятелно емпирично изследване и за прилагане на съвременни аналитични методи за анализ, обработка и интерпретация на резултатите от него.

Най-важните резултати от реализацията на проекта са:

1) Осигурен е двугодишен абонамент за двете икономически колекции на онлайн библиотека JSTOR.

2) Осигурен е двугодишен лиценз за един от най-мощните аналитични софтуери обработка и анализ на данни SAS®.

3) Изградена е виртуална библиотека Dlib.eacademy.bg, тематично структурирана в пет колекции и захранена с 55 докторски дисертации, 8 хабилитации, 40 монографии от библиотека „Стопански свят”, 432 статии от списание „Бизнес управление”, 401 статии от списание „Народностопански архив”, 138 студии от Алманах „Научни изследвания”, 130 студии от Годишник на Стопанска академия и 20 студии от сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса”.

4) Изградена е система за електронно обучение Bsmart.eacademy.bg, позволяваща синхронно и асинхронно обучение по дисциплините „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания”.

5) Разработени са 6 учебни пособия за съчетано обучение по дисциплините „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания”.

6) Проведено е съчетано обучение по „Методология на емпиричното изследване”, в чийто учебен план са включени курсове като: „Принципи на емпиричното изследване”, „Въведение в SAS и SPSS”, „SAS и SPSS за начинаещи: подготовка, визуализация и анализ на данни”, „SAS и SPSS за напреднали: многомерен анализ и интерпретация на данни”, „Извличане на знание от бази данни със SAS и SPSS” и „Мултимедийни приложения за презентиране на резултатите от емпирични изследвания” с общ хорариум от 204 учебни часа.

7) Проведен е двудневен научен семинар „Методика на научното изследване” с гост-лектор проф. д-р Мартин Шпан от Университета „Лудвиг Максимилиан”, Мюнхен, Германия.

8) Издаден е сборник с научни изследвания на докторанти и млади учени с тираж 200 броя.

9) Проведена е двудневна научна сесия за докторанти и млади учени „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса”.

10) Издадени са 20 Удостоверения за повишаване на квалификацията, по 20 сертификата на български и английски език за успешно завършено обучение по „Методология на емпиричното изследване”, по 20 сертификата на български и английски език за участие в научен семинар „Методика на научното изследване” и научна сесия „Емпирични изследвания в икономиката, администрацията и управлението на бизнеса” и по 20 уверения за успешно преминат курс на български и английски език за всеки от обучителните модули.

11) Разработен е и е внедрен инструментариум за текущо следене на удовлетвореността от обучението.

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и МОМН.

 
 
01.02.2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Инвестиране във Вашето бъдеще

На 14 февруари 2011 г., от 10,00 часа, в конферентна зала на Корпус Юг ще се състои кръгла маса за представяне на резултатите по проект BG051PO001-3.3.04-0025 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, в партньорство с ЕТ „Инфогард – Стефан Недков”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.

 
25.01.2011

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013
Инвестиране във Вашето бъдеще

На 24 януари 2011 г. се състоя официалната церемония по връчване на удостоверенията за повишаване на квалификацията и сертификатите на всички успешно завършили съчетаното обучение по „Методология на емпиричното изследване”, реализирано в рамките на проект BG051PO001-3.3.04-0025 “Надграждане на научния потенциал на докторанти и млади учени чрез обучение по съвременни методи за емпирични изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, осъществяван от Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – Свищов, в партньорство с ЕТ „Инфогард – Стефан Недков”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Това съобщение се публикува с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (Инвестиране във Вашето бъдеще), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието му се носи от СА „Д. А. Ценов” – Свищов и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на образованието, младежта и науката.

 

Следдипломно обучение

Следдипломни специализации по икономика, мениджмънт, счетоводство, застраховане, социално дело и маркетинг с ускорена професионална възвращаемост.

Факултативно обучение

Дългосрочни факултативни програми за придобиване на допълнителна квалификация и/или специалност, курсове за кандидатстуденти.